Round 9 == 21-12-2001
Zeynalov Misans 1-1
Derkx Samedov 1-1
Varik Slotboom 2-0
Bilostheyev Butulis 1-1
Vizulis Mironov 1-1
Ivanov Malychev 1-1
Lemmen Lovcik 2-0
Mihalchenko Abramovsky 1-1
Keurentjes Splender 1-1
Tolchikov Durdyeva 1-1
Dojdicov Munkhbat 1-1
Durdyev Vanhee 1-1
Colomboni Kosobudzki 1-1
Coca Sidla 0-2
Stanislovaitis Deleersnyder 0-2
Swiszcz Gawlinski 0-2
Bold Malaev 1-1

Close this window