Round 7 == 19-12-2001
Derkx Misans 1-1
Lovcik Slotboom 1-1
Ivanov Tolchikov 1-1
Bilostheyev Varik 2-0
Mihalchenko Mironov 1-1
Lemmen Abramovsky 1-1
Malychev Butulis 1-1
Splender Zeynalov 0-2
Keurentjes Coca 2-0
Stanislovaitis Samedov 0-2
Vizulis Malaev 2-0
Colomboni Munkhbat 0-2
Durdyeva Vanhee 1-1
Gawlinski Sidla 1-1
Kosobudzki Durdyev 1-1
Deleersnyder Dojdicov 1-1
Swiszcz Bold 0-2

Close this window