Round 6 == 18-12-2001
Misans Slotboom 1-1
Abramovsky Derkx 0-2
Ivanov Lovcik 1-1
Varik Coca 2-0
Mironov Lemmen 1-1
Bilostheyev Splender 2-0
Malychev Mihalchenko 1-1
Tolchikov Munkhbat 2-0
Butulis Vizulis 2-0
Samedov Keurentjes 1-1
Zeynalov Swiszcz 2-0
Stanislovaitis Gawlinski 2-0
Vanhee Colomboni 1-1
Bold Deleersnyder 0-2
Sidla Durdyeva 0-2
Durdyev Dojdicov 1-1
Malaev Kosobudzki 1-1

Close this window