Ronde 4 == 16-12-2001
Misans Tolchikov 2-0
Derkx Varik 1-1
Bilostheyev Slotboom 1-1
Lemmen Ivanov 1-1
Butulis Mihalchenko 1-1
Mironov Malychev 2-0
Stanislovaitis Munkhbat 0-2
Vanhee Splender 0-2
Gawlinski Keurentjes 0-2
Zeynalov Samedov 1-1
Abramovsky Bold 2-0
Lovcik Vizulis 2-0
Coca Deleersnyder 2-0
Durdyeva Colomboni 0-2
Dojdicov Kosobudzki 1-1
Sidla Swiszcz 0-2
Durdyev Malaev 1-1

Close this window